2. Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming

 

Inleiding

Atmoz is een mediabedrijf die zich heeft gespecialiseerd in videografie en fotografie voor zakelijke markt en particulier. Bij elke opdracht worden uw gegevens door Atmoz verzameld. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Atmoz, neem dan gerust contact op! Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Atmoz persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met in achtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Atmoz inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. 

Atmoz zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

 

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Atmoz. Gevestigd op de Achtseweg Zuid 153b op postcode 5651 GW in Eindhoven. 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Atmoz verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

Algemene persoonsgegevens:

● bedrijfsnaam
● achternaam
● voornamen
● adres, postcode en woonplaats
● telefoonnummer
● e-mailadres 

 

Verwerkingsgrond

Atmoz verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: 

● de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven

● de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Atmoz met betrokkene heeft gesloten

● Atmoz een wettelijke verplichting dient na te komen (bijvoorbeeld financiële administratie)

● Een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang van Atmoz, waar onder meer wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Atmoz aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor één of meerdere van de volgende doelen:

● telefonisch contact, e-mailcontact
● offerte
● facturatie
● klantenbestand
● uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
● afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
● informatie over wijzigen producten en diensten
● marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
● uitvoering wettelijke verplichtingen
● aanleveren online (prive) photo gallery 
● aanleveren online foto- en filmbestanden versturen

 

Systeem en beveiliging

De persoonsgegevens die wij van u bewaren als u een e-mail stuurt of het contactformulier invult op onze websites worden opgeslagen op de beveiligde servers van JouwWeb. Met deze twee partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst. Daarnaast komt deze e-mail of het ingevulde formulier in onze mailbox op onze computers binnen waar alleen personeel van Atmoz toegang tot heeft. 

Dit betekent dat uw verbinding met deze websites privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Beheer op deze websites wordt alleen toegepast door personeel van Atmoz.

Voor onze administratie (offerte, facturatie, opdrachtbevestiging, uitvoering wettelijke verplichtingen, klantenbestand) gebruiken we uw persoonsgegevens met als doel de opdracht voor u uit te kunnen voeren. De grondslag hiervoor is:

● de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven

● de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Atmoz met betrokkene heeft gesloten

● Atmoz een wettelijke verplichting dient na te komen met de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven

● Een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang van Atmoz, waar onder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Atmoz aan betrokkene.

Om een product of dienst (denk aan fotoalbum, fotoafdruk) te kunnen leveren welke u bij ons heeft besteld, worden gegevens (dit kan oa zijn: beeld, namen, trouwdatum) aan derden gestuurd. Met vaste leveranciers hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Uitgewerkte en afgenomen foto’s die Atmoz in opdracht van u heeft gemaakt worden bewaard in ons fotoarchief op externe harde schijven. Deze dienen als backup waar u gebruik van kunt maken mocht u die foto’s kwijt raken. Werkmateriaal uit een foto of filmopdracht bewaren we 6 maanden. Alleen het personeel van Atmoz heeft toegang tot dit offline archief. Foto’s en film materiaal die gepubliceerd zijn op onze websites hebben toestemming van opdrachtgevers en/of betrokkenen middels modelvrijwaringsverklaringen.

Omdat Atmoz graag wil weten hoe bezoekers onze websites gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Via deze website worden er cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor Atmoz. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Toegang tot deze dienst is alleen toegankelijk voor personeel van Atmoz.

Voor toekomstige marketing activiteiten: nieuwsbrief, promotie, uitnodigingen, aanbiedingen, webshop vragen we toestemming van te voren aan u of u dat wilt ontvangen. Atmoz zal nooit ongevraagd deze activiteiten ondernemen zonder toestemming van de betrokkene. 

Aanleveren van digitale bestanden wordt aangeboden via TransferXL.

Aanleveren van digitale foto en/of film bestanden kan ook via Wetransfer naar u verstuurd worden. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Atmoz verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Atmoz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Bewaren en actualiseren

Voor de financiële administratie zal Atmoz de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de wettelijke grondslag: Atmoz houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen van 7 jaar.

Uitgewerkte en afgenomen foto’s en film materiaal die Atmoz in opdracht of vrij werk van u heeft gemaakt worden bewaard in ons fotoarchief op externe harde schijven en blijven bewaard totdat Atmoz wordt opgeheven. Werkmateriaal wat niet uitgewerkt wordt zal niet onnodig bewaard worden en na 6 maanden verwijderd worden.

Contactgegevens die u heeft verstrekt tijdens ons contact blijven bewaard voor ons klantenadministratie tbv online publicatie (icm modelvrijwaringsverklaringen) wat gekoppeld is aan ons fotoarchief. Deze contactgegevens blijven hierin bewaard totdat Atmoz wordt opgeheven.

E-mails worden 1 jaar bewaard.

Na het aanleveren van digitale foto en/of film bestanden via Wetransfer worden de bestanden 2 maanden in de cloud bewaard en vervolgens verwijderd.

De betrokkene heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Atmoz of door middel van telefoon of e-mail. Atmoz zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Gebruik van cookies op website 

Atmoz gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen maar ook via onze cookiebeleid pagina. Ter aller tijden kunt u op onze website of via de link in onze emails naar de cookiebeleid pagina gaan en uw toestemming veranderen of zelfs instemming hiervan intrekken.

 

Beveiliging van de door Atmoz vastgelegde persoonsgegevens 

Atmoz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Atmoz. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Atmoz onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Atmoz meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Atmoz onverwijld contact op met deze betrokkenen. 

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met info@atmozmedia.com. Recht op het indienen van een klacht: Heeft u een klacht, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Intrekken toestemming 

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Atmoz schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. 

 

 

 

Augustus 2020